“FastPay Casino” -da hasaba alyş

“Fast Pay Casino” 3 ýyldan gowrak wagt bäri humar bazarynda. Bu döwürde onlaýn kazino dünýäniň dürli künjeginden ulanyjylary ýygnady. Mundan başga-da, FPC şahamçalarynyň islegleri ýokary, bu hünärmenlige ylham berýär we administrasiýanyň çynlakaýlygyny görkezýär.

Resmi web sahypasy dünýäniň 18 dilinde bar we gapjyklary kripto ýaly dürli walýutalarda dolduryp bolýar. Hyzmat hyzmatlaryny yzygiderli giňeldýär we özüni bütin dünýä görkezmäge çalyşýar.

“Fastpay” öz web sahypasynda ýarym müňden gowrak humar oýunlaryny hödürleýär we üpjün edijileriň sany şeýle hyzmatlar üçin ähli şablonlary döwýär - olaryň 40-dan gowragy bar. Kazinonyň çalt kepillendirýän hünärmenler tarapyndan dolandyrylýandygy we oýunçylaryna durnukly tölegler. Bu düşünje kazino adynyň özenidir.

Onlaýn hyzmatyň işi dünýäniň köp ýurtlarynda düýbünden kanuny we kanuny. Muny Dama N.V.-nyň bellige alyş belgisi 152125 bolan ýörite humar ygtyýarnamasy tassyklaýar.

Kazinoda hasaba alyň

Kazino hasaby kim açyp biler

18 we ondan uly her kim hasap açyp biler. Kämillik ýaşyna ýetmediklere ähli ýurtlaryň we humar oýunlarynyň ygtyýarnamalarynyň kanunlaryna laýyklykda humar hyzmatlaryny ulanmaga rugsat berilmeýär.

Elbetde, esasy kazino tomaşaçylary öňki Sowet respublikalarynyň ýurtlary. Emma dünýäniň islendik ýerinden gelen humarbazlar, eger şeýle ýagdaýda ýerleşýän ýagdaýynda rugsat edilse, humar oýunlaryny ulanyp bilerler.

FastPay

Hasaba alyş tertibi

Fast Pay Casino-da hasaba durmak üçin kazinonyň resmi web sahypasyna giriň we sag tarapdaky ekranyň ýokarsyndaky"registrasiýa" düwmesine basyň. Ikinji wariant, sahypanyň aşagyna gitmek we hasaba alyş blankasyny doldurmak.

Hasaba alyş görnüşiniň meýdanlary adaty, aşakdaky maglumatlary görkezmeli:

 • e-poçta;
 • oýun hasaby paroly;
 • walýuta gapjygy (mundan başga-da olaryň birnäçesini we dürli walýutalarda alyp bilersiňiz);
 • telefon belgisi.

Möhüm nokat, düzgünler ("Şertler we şertler") we gizlinlik syýasaty bilen tanyşmakdyr. Geljekde hyzmatyň administrasiýasy bilen jedel bolmazlygy üçin olar bilen tanyşmagyňyz maslahat berilýär.

Tamamlanan proseduradan soň, oýun hasabyny tassyklamak bilen görkezilen e-poçta iberiler. Kazino web sahypasyny tassyklaýarys we girýäris. “ Fast Pay Casino ”-da hasaba durmak aňsat. Emma bellige alnandan soň hyzmata doly giriş açylmaýar. Munuň üçin oýun hasaby barlamak prosesinden geçmeli.

Kazinoda hasaba alyň

Barlamak

Barlagdan geçmek üçin hasabyňyza girmeli we"Profil maglumatlary" bölümine girmeli. Bu ýerde şahsy maglumatlary görkezmek ýeterlikdir: ady we familiýasy, doglan senesi, jynsy, ýurdy, salgysy, poçta kody, şäher we telefon belgisi. Bu maglumatlaryň döwrebap we dogry bolmagy gaty möhümdir, sebäbi hyzmatyň administrasiýasy olary barlap biler.

Kazinoda barlamak düýbünden islege bagly däl. Diňe köp oýunçy, yzygiderli IP adresi üýtgemegi ýa-da üýtgeýän oýun stili bolsun, oýunçy nädogry oýnamakda şübhelenilende aýratyn ýagdaýlarda amala aşyrylýar. Dogruçyllyk we hünär ussatlygy diňe bir hyzmatlary dolandyrmakda däl, eýsem humarly oýunçylarda-da esasy zat.

Barlag geçirilende başga bir ýagdaý, 2000 dollar ýa-da ýewrodan gowrak serişdäniň yzyna alynmagy. Bu ýagdaýda, oýunçy diňe şahsyýetini aşakdaky ýaly barlamaly:

 • humarly oýunçynyň şahsyýet resminamasyny (milli pasport ýa-da sürüjilik şahadatnamasy) ýükläň;
 • ýaşaýan ýerini barlamak (peýdaly töleg);
 • 8 ýapyk sanly we CVV-kodly töleg ulgamlarynyň skrinshotyny ýa-da suratyny alyň.

Barlamak howpsuzlyk syýasatynyň bir bölegidir we geljekde pul çykarmakda kynçylyk çekmezlik üçin oňa eýermek has gowudyr.

Täze müşderiler üçin möhüm maglumatlar

“Fast Pay Casino” düzgünleriniň oýun hasabyny üçünji taraplara geçirmegini ýa-da hyzmatda 1 adamdan köp hasaba alnan hasaby gadagan edýändigini aýtmak möhümdir. Bu düzgünleriň bozulmagy, oýun hasabynyň yzyna gaýtarylmazdan petiklenmegine sebäp bolup biler.

Islendik oýunçy, onlaýn kazinodan öz-özüni aýyrmak hukugyny ulanyp biler. 180 günden gowrak wagtlap hereketsiz bolsa, oýun hasaby doňduryldy. Başga soraglar üçin humarly oýunçy, “Fastpay” goldawy bilen e-poçta, poçta arkaly jogap görnüşi we kazino web sahypasynda çalt söhbetdeşlik arkaly habarlaşyp biler.

Hasaba alnandan soň elýeterli oýunlar

Catalo Fast Pay Casino köp sanly oýun üpjün edijisi bilen dolduryldy: Amatic, Belatra, BGaming, BTG, Booming, Blueprint, Bsg, EGT, ELK, Endorphina, EvoPlay, Fantasma, Fugaso, GameArt, Habanero we ş.m. ýarym müň oýun onlaýn kazinonyň baş sahypasynda bar. Olary tertipläp, gyzykly ýa-da belli bir üpjün ediji gözläp bolýar.

Elbetde, oýunlaryň köpüsi her dürli awtoulag maşynlarydyr. Kazinoda köne oýunlaryň ýokdugyny we kitaphananyň köplenç täzelenýändigini bellemek möhümdir. Oýun satyjylary, oýundaky 3D animasiýadan estetiki lezzet almak üçin diňe häzirki zaman enjamlaryny ulanýarlar.

Täze oýunçylar üçin bonuslar

Çalt tölegli kazino täze doglan çagalar, saýtda hasaba alnanda aýratyn wepalylyk alýarlar. Hyzmat, ilkinji goýumyň mukdaryny iki esse köpeltmäge we mugt aýlanmaga mümkinçilik berýän birnäçe promo hödürleýär, 100 ýewro ýa-da dollar + 100 çenli bonus mugt aýlawlar).

Bu mahabatlaryň hemmesi käbir düzgünlere tabyn:

 • ilkinji goýum 20 USD/EUR, 0,002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE;
 • bolmaly
 • ilkinji goýum 100 USD/EUR-dan köp bolsa ýa-da şol bir ekwiwalentdäki beýleki walýutalarda bolsa, bonus işlemez;
 • bonus koduny ulanman ilkinji goýumyňyzy etmeli, ýogsam promo işlemez;
 • wagon iň ýokary mukdarda 50x;
 • nagt pul baýraklarynyň mukdaryna çäklendirme ýok;
 • 5 günüň içinde hersi 20 üçin 100 mugt aýlaw berilýär.

Şeýlelik bilen, humarly oýunçy ilkinji gezek 100 dollar goýsa, jedeli ýerine ýetirmek üçin jemi 5000 ABŞ dollary (100x50) jedel goýmaly. Hoş geldiňiz bonus iki günüň içinde amala aşyrylmaly - bu şert hem talap edilýär. Bonusyň hemmesi sarp edilmese, onuň kömegi bilen alnan pullar we ýeňişler ýakylýar. Bu bonus şahsy hasabyňyzda ýatyrylyp bilner.

Her gün täze oýnaýja 5 günüň içinde 20 mugt 100 aýlaw berilýändigini bellemelidiris. Bonuslaryň bu görnüşindäki ýeňişlerde käbir çäklendirmeler bar: 50 ýewro ýa-da dollar, 0.05 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE.

Mugt aýlawlar bonusyň bir bölegidir. Şeýlelik bilen, mahabatyň özi ýa-da mugt aýlawlardan gazanylan ýeňişler ýatyrylan bolsa, olaryň berilmegi bes edilýär. Bonus pullary ýa-da mugt aýlawly jedelleriň onlaýn kazino VIP programmasynda düzülmegine düýbünden täsir etmeýändigini bilmek möhümdir.