Onlaýn tölegli kazino

“Fast Pay Casino” -yň aýratynlyklaryndan biri, adyň we hakyky hereketleriň arasyndaky hat alyşma."Çalt içgi" - iňlis dilinden terjime edilen çalt tölegleri aňladýar. Onlaýn humar hyzmatyny döredenleriň bir topary, onlaýn kazinolarda oýunçylary aldamak üçin internetde eýýäm tanyş bolan shemalara haýran galdy. Bu meseläniň çözgüdi, “Fast Pay Casino” diýlip atlandyrylýan haýsydyr bir ýurduň we ahlagyň kanunlaryny bozmaýan öz beýnisiniň döredilmegi boldy.

Galplyk meselesi bu hyzmatlarda ýeke-täk däl. Munuň özi hasaby barlamak üçin köp günlük tassyklamany, tölegleriň ýörite gijikdirilmegini we kazinony ulanmagyň düzgünlerinde we şertlerinde"duzaklary" öz içine alýar. “Fast Pay Casino”, durnukly ýeňişler we çalt tölegler bilen dogruçyl oýunçylary begendirmek üçin döredildi!

FastPay Casino

Kazinoda resmi oýun ygtyýarnamasy Dama N.V. hasaba alyş belgisi 152125. Şeýle hem, gije-gündiziň dowamynda tehniki goldawy bar. Goldaw bilen habarlaşmak üçin Telegram kanaly, seslenme formasy, e-poçta we hasaba alnan ulanyjylar üçin çalt aragatnaşyk düwmesi berilýär.

Kazino dünýäde barha täze oýunçylary özüne çekýär. 2018-nji ýyldan bäri işleýär we bu döwürde ajaýyp abraý gazandy. FPC onlaýn humar oýunlarynyň markasyny gowulandyrmak üçin bütin dünýäde özüni tanadýar. Kazino web sahypasy nemes, rus, iňlis, ukrain, gazak, polýak, çeh we başgalar ýaly 18 dilde elýeterlidir.

FastPay

Sahypa baglanyşyk arkaly girip bilersiňiz.

Sahypanyň interfeýsi we işleýşi

“Fast Play Casino” -nyň resmi web sahypasy diňe bir kompýuterler we noutbuklar üçin däl, eýsem dürli ykjam enjamlar üçin - planşetlerden smartfonlara çenli uýgunlaşdyryldy. Reňk shemasy “tekiz” we gözleri gysmaýar, garaňky ýakymly sesler agdyklyk edýär.

Amatlylyk üçin ýokarsynda"Kompaniýa hakda","Goldaw","Tölegler","Promo","Turnirler" we"Giriş ýa-da hasaba alyş" ýaly bölümlere çalt girmek üçin"sözbaşy" bar. Göni onuň aşagynda täze bonuslar, wepalylyk programmalary, mahabat çäreleri we hepdelik ýaryşlar barada esasy maglumatlar bar.

Aşakda esasy oýun maglumatlary. Onda belli prowaýderleri saýlap, islän oýnuňyzy tapyp bilersiňiz ýa-da onlaýn kazinoda görkezilen kataloga seredip bilersiňiz. Oýun üpjün edijileriniň saýlanylyşynyň 40-dan gowrak zatdygyny bellemelidiris. “Fast Pay Casino” web sahypasynda göni ýüzlerçe oýun bar.

Sahypanyň aşagynda oýunlaryň iň soňky ýeňijileri, şeýle hem tutuş kazino barlygynyň iň ýeňijileri bar. Mundan başga-da, web sahypasynyň belli bir şertlere laýyklykda girip boljak hepdelik ýaryşlary bar.

Iň soňunda bolsa adaty zatlary öz içine alýan hasaba alyş formasy:

 1. e-poçta;
 2. parol;
 3. walýuta saýlamak (USD, EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, ZAR, JPY, BTC, ETH, BCH, LTC, DOG, USDT);
 4. telefon belgisi;
 5. Şertleri we şertleri hökmany okamak, Gizlinlik syýasaty.

Oýunlar we üpjün edijiler

FastPay

Çalt tölegli kazino kitaphanasynda köp sanly prowaýder we oýun teklipleri bar: Amatic, BTG, BGaming, Booming, EGT, ELK, EvoPlay, Belatra, Blueprint, Endorphina, Fantasma, Fugaso, Old skool, All41 Studios, Playson , Rabcat we beýleki üpjün edijiler.

Berlen oýunlaryň arslan paýy awtoulag maşynlarydyr. Kazinoda köne oýunlar ýok. Katalog yzygiderli täzelenýär we täzelenýär. Onlaýn kazino humar söwdagärleriniň hemmesi häzirki zaman 3D animasiýasy, standart däl baýrak tapgyrlary, giňeldijiler we beýleki peýdalar bilen hyzmat edýär.

“Fast Pay Casino” diňe bir awtoulag enjamlaryna däl-de, eýsem dürli humar oýunlary bilen öz setirini hem doldurýar. Mysal üçin, her dürli rulet, blackjack we bakkarat bilen kategoriýalar bar. Oýunlaryň görnüşi we çäkleri hem tablisalara baglylykda tapawutlanýar.

Hasaba alyş we barlamak

“Fast Pay” kazinosynda hasap açmak düýbünden aňsat. Munuň üçin sahypanyň"sözbaşysy" daky hasaba alyş düwmesine basmaly ýa-da hasaba alyş görnüşine geçmeli.

FastPay Kazinoda hasaba alynmaga başlaň

Hasaba alyş gaty ýönekeý we internet üçin adaty zatlary öz içine alýar: e-poçta, parol, ulanylýan esasy walýuta we telefon belgisi. Şertler we şertler, gizlinlik syýasaty bilen tanyşmagyňyz we formadaky"hasaba alyş" düwmesine basmazdan ozal degişli gutujygyny bellemegiňiz hökmandyr.

Oýun hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin görkezilen e-poçta salgysyna baglanyşyk iberiler. Hatdaky baglanyşygy yzarlamaly we kazino web sahypasyna girmeli. Şahsy maglumatlaryňyzy derrew"Profil maglumatlary" bölüminde doldurmak maslahat berilýär. Adyny we familiýasyny, doglan senesini, jynsyny, ýurduny, şäherini, salgysyny we poçta koduny görkezmeli. Dawa-jenjellerden we ýakymsyz ýagdaýlardan gaça durmak üçin dogry maglumatlaryň doldurylmagy möhümdir. Hyzmatyň administrasiýasy maglumatlaryňyzyň dogrulygyny islendik wagt barlap biler.

Geljekde barlamak prosedurasyndan geçmeli bolmagyňyz mümkin. Aýry-aýrylykda amala aşyrylýar. Mysal üçin, bir oýunçy nädogry oýnamakda ýa-da köp hasaplaşykda, humarly oýunlarda ýa-da IP adresi yzygiderli üýtgeýär. Barlamak prosesi resminamalaryň ýokary hilli suratlaryny ýüklemekden ybarat: milli pasport ýa-da şahsyýetnama, hasaba alyş üçin iň soňky peýdaly töleg we töleg ulgamynyň kartasynyň suraty ýa-da suraty.

FastPay Casino

Bonuslar we mahabat

Çalt tölegli kazino oýunçylaryna, esasanam täze gelenlere wepaly syýasat alyp barýar. Kazino köplenç oýun hasabynyň ilkinji goýumy üçin bonus programmalaryny işleýär.

Ilki bilen goýum mukdary 100% (100 ýewro ýa-da dollar + 100 mugt aýlaw). Bu, başlangyç bankyny köpeltmäge mümkinçiligi bolan täze oýunçylar üçin mahabat. Birnäçe düzgün bar:

 • 20 USD/EUR, 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE;
 • bonus koduny ulanman ilkinji goýumyňyzy goýuň;
 • wagon, bonus mukdarynyň 50x;
 • nagt pul baýraklarynyň mukdaryna çäklendirme ýok;
 • 5 günüň içinde hersi 20 üçin 100 mugt aýlaw berilýär.

Kazino, her bir gyzyklanýan oýunçy üçin aýratyn VIP-programma üpjün edýär, şertlerini web sahypasynda"Promo" bölüminde tapyp bilersiňiz.

Maliýe amallary

Çalt tölegli kazino köp töleg ulgamlary, pul walýutalary we kriptografikalar üçin açykdyr. Şeýlelik bilen, oýun balansyňyzy:

ulanyp dolduryp bilersiňiz
 • Wiza, Mastercard we Maestro;
 • elektron gapjyklar WebMoney Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Mifinity, Çalt geçirmek, EcoVoucher, Neosurf;
 • kriptografik walýuta: Bitcoin, Bitcoin nagt, Ethereum, Litecoin, DOGEcoin, Tether.

Pul çykarmak ýokarda görkezilen hyzmatlaryň 13-sinde bar. Goýum çäkleri 10-dan 4000 ýewro ýa-da dollara çenli, cryptocurrency - iň ýokary mukdarda çäklendirme ýok. Çekişler 20 dollar/ýewro, 0.01 bitkoin, litekoin ýa-da efir, dogecoin müňden we 20-den başlap bolýar.

serviceshli hyzmatlardan diýen ýaly çykmagyň möhleti bir minutdan 2 sagada çenli - bu şuňa meňzeş onlaýn kazino hyzmatlarynyň arasynda gazanylan serişdeleri iň çalt we kepillendirilen yzyna almak.