Çalt tölenýän kazino - bonuslar we promo kodlar

Tejribeli humarbazlar “Fast Pay Casino” hakda eýýäm eşitdiler we ähli aýratynlyklaryny bilýärler. Iň esasy zat, kazino pudagyň ýagdaýyndan kanagatlanmadyk tejribeli bölümler tarapyndan ösdürilýär.

Oýunçylary yzygiderli aldamak, hyzmatlary ulanmak şertlerinde"duzaklar", oýun hasaplaryny köp günlük tassyklamak - bu onlaýn kazinolary gurşap alan meseleleriň kiçijik sanawy.

Çalt tölegli kazino bu düzgünden kadadan çykma, sebäbi hyzmat üçin esasy zat diňe hyzmatlaryň hili we müşderi. Döredilen 3 ýylyň dowamynda onlaýn kazinolar iň uly humar taslamalarynyň birine öwrüldi. Bu hyzmat köpden bäri Europeewropada we Amerikada oýunçylary özüne çekýär.

Kazinonyň aýratynlyklary aşakdakylar:

 • resmi web sahypasy diňe bir kompýuterler üçin däl, eýsem ykjam enjamlar üçin hem uýgunlaşdyryldy;
 • web sahypasy türk, nemes, fransuz, norweg fin, çeh, ukrain, gazak we beýlekiler ýaly 18-den gowrak dile terjime edildi;
 • kazinoda oýunçylaryň meselelerini çözmäge hemişe kömek etjek gije-gündiziň dowamynda tehniki goldaw bar;
 • FPC dürli walýutalarda we kriptografik walýutalarda birnäçe gapjyk almaga mümkinçilik berýär: EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, JPY, ZAR, BTC, ETH, BCH, LTC, DOGE;
 • Hasap 2000 dollar ýa-da ýewro çenli bolsa, hasaby barlamak hökmanydyr.

Kazinonyň esasy düşünjesi, adyň we hakyky ýagdaýyň arasyndaky baglanyşykdyr. Woneňilen puluň çalt tölenmegi kazinolarda birinji ýerde durýar. Wepalylyk we aşakda seredip geçjek her dürli mahabat, “Fast Pay Casino” hakda.

Kazinonyň aç-açanlygy, 152125 belgili Dama N.V.-nyň resmi oýun ygtyýarnamasy bilen kepillendirilýär.

FastPay Casino

Bonus programmalary

FastPay bonuslary

“Fastpay” täze kazino ulanyjylaryna aýratyn wepalylyk bilen çemeleşýär. Täze başlaýanlar üçin humar hyzmatynda ulanylýan mahabatlar, ilkinji goýumyň mukdaryny iki esse köpeltmäge we mugt aýlanmaga mümkinçilik berýär (100 ýewro ýa-da dollar + 100 mugt aýlaw).

Elbetde, käbir düzgünler bar:

 • ilkinji goýum 20 USD/EUR, 0,002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE;
 • bolmaly
 • ilkinji goýum 100 USD/EUR-dan köp bolsa ýa-da şol bir ekwiwalentdäki beýleki walýutalarda bolsa, bonus işlemez;
 • bonus koduny ulanman ilkinji goýumyňyzy etmeli, ýogsam promo işlemez;
 • wagon iň ýokary mukdarda 50x;
 • nagt pul baýraklarynyň mukdaryna çäklendirme ýok;
 • 5 günüň içinde hersi 20 üçin 100 mugt aýlaw berilýär.

Şeýlelik bilen, täze humarly oýunçy ilkinji gezek hasabyny 50 dollara doldursa, jedel şertlerini ýerine ýetirmek üçin jemi 2500 ABŞ dollary (50x50) jedel goýmaly. Hoş geldiňiz bonus iki günüň içinde amala aşyrylmaly - bu şert hem talap edilýär. Bonusyň hemmesi arassalanmasa, onuň kömegi bilen alnan pullar we ýeňişler ýitýär. Şahsy profiliňizdäki şeýle bonuslary"Bonuslar" bölüminde ýatyryp bilersiňiz ýa-da kömek üçin 24/7 goldawyna ýüz tutup bilersiňiz.

100 mugt aýlaw (mugt aýlaw) - ulanyja her gün berilýär, 5 gün üçin 20 aýlaw. Mugt aýlawlaryň bu görnüşindäki ýeňişleriň çäkleri bar: 50 ýewro ýa-da dollar, 0.05 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE. Bu çäklendirme, isleg şertlerine laýyk gelenden soň alnan mukdara hem degişlidir.

FastPay Kazino mugt aýlawlar bonusyň bir bölegidir. Mugt aýlawlardan gazanylan bonus ýa-da ýeňişler ýatyrylan bolsa, FS-iň gündelik berilmegi bes edilýär. Bonus pullary we mugt aýlawlar bilen jedelleriň VIP programmasynyň derejesiniň ýokarlanmagyna hiç hili täsir etmeýändigini bilmek möhümdir.

Oýunçy üçin başlangyç banky köpeltmek üçin ikinji bir mümkinçilik berýän (goýumyň ikinji gezek doldurylmagy üçin) başga bir şuňa meňzeş mahabat bar (50 EUR/USD çenli 75% bonus bilen ikinji şans). Onuň hem şuňa meňzeş düzgünleri bar:

 • 20 USD/EUR, 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE-den ikinji goýum;
 • ikinji goýum 50 USD/EUR-dan köp bolsa ýa-da şol bir ekwiwalentdäki beýleki walýutalarda bolsa, bonus işlemez;
 • bonus koduny ulanman goýum goýuň;
 • wagon birmeňzeş - iň köp mukdarda 50x;
 • ýeňijileriň mukdaryna çägi ýok.

Bu ýagdaýda, oýunçy ikinji gezek oýun hasaby 75 dollara doldursa, bäsleşigiň şertleri 3750 dollara deňdir (goýumyň mukdary wagon bilen köpelýär).

Kazino, her bir gyzyklanýan oýunçy üçin aýratyn VIP programmasy bilen üpjün edýär, ony"Promo" bölüminde web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

FastPay

Sişenbe we anna günleri bonuslary täzeden ýükläň

Her sişenbe güni käbir oýunçylar täzeden ýüklemek bonusyna ýörite çakylyk bilen e-poçta alýarlar. Iň az 20 EUR/USD goýum ýa-da şoňa meňzeş başga bir walýuta goýmak arkaly işjeňleşdirilip bilner. Şeýle hem, cryptocurrency-da goýum goýup bilersiňiz. Iň pes: 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE.

Beýleki ýükleme bonus düzgünleri:

 • bonus kody bolmazdan goýum goýuň;
 • gaýtadan ýüklemek sişenbe güni goýlan goýumyň 50% -idir;
 • iň ýokary bonus mukdary: 100 EUR, USD, 0.01 BTC, 0,25 ETH, 0,5 BCH, 1,9 LTC, 44,000 DOGE;
 • wagon şertleri oýunçynyň derejesine bagly: 4-den 7-e çenli - bonus mukdarynyň 40x, 8-10-35x derejeler.

Juma gününi täzeden ýüklemek bonusy meňzeýär, ýöne oýunçy derejesi taýdan käbir tapawutlary bar. Şeýlelik bilen, 4-nji dereje - goýumyň 50% -i (50 EUR/USD çenli), goýumyň 5 - 55% -i (100 EUR/USD çenli), 6 - bonus 60% (150 EUR/USD çenli) , 7-nji dereje - goýumyň 65% (200 EUR/USD çenli), 8 - 75% bonus (200 EUR/USD çenli), 9-njy dereje - 100% (200 EUR/USD çenli), 10-njy dereje - 150 goýumyň% (200 EUR/USD çenli).

Bonuslaryň iň köp mukdarynyň beýleki walýutalarda we kriptografiýada 100 USD/EUR ekwiwalentinde bardygyny bellemek möhümdir.

Nagt pul derejesini ýokarlandyryň

Bu görnüşli bonuslar, pleýeriň 8-nji VIP derejesinden elýeterlidir. Geçmek üçin:

 • 8-nji dereje - € 150 höweslendiriş;
 • 9-njy dereje - 1000 ýewro;
 • 10 dereje - 2500 ýewro.

cashhli nagt pullary ýewro deň bolan beýleki walýutalara öwrüp bolýar. Bäsleşigiň mukdary 10x. Şeýle sowgadyň awtomatiki hasaplanmazlygy möhümdir. Ony almak üçin goldaw hyzmatyna (seslenme formasy ýa-da sahypada çalt söhbetdeşlik - ekranyň aşaky sag burçundaky nyşan) ýüz tutmaly.

FastPay Casino

Doglan gün Bonusy

Doglan gün baýragy pleýeriň 2-nji VIP derejesinden elýeterlidir. Şeýle hem humarly oýunçy sowatmak ýa-da öz-özüni aýyrmak çäklendirmeleri alnan bolsa berilmeýär. Bonus ýylda bir gezek - doglan gününde elýeterlidir. Muny almak üçin onlaýn kazino goldaw hyzmatyna ýüz tutmaly. Mundan başga-da, oýunçy aşakdaky şerti ýerine ýetirmeli: soňky doglan gün baýragy berlen pursadyndan başlap, oýunçynyň häzirki derejesine laýyk gelýän ballaryň azyndan 50% -i bolmaly.

Aýlyk 10% nagt däl

Bu bonus diňe 9-njy VIP derejesindäki oýunçylar tarapyndan talap edilip bilner. 9-njy we 10-njy derejeler, her aýyň birinji gününde Moskwa wagty bilen 21: 00-da (ýa-da 18: 00-da) 0x wager bilen ýerlerde 10% ýitgi alar. Jedeller, bonus hasaplanylanda ýerlerde bonus pullary hasaplanmaýar. Diňe ýerlerde ýa-da"janly" ýitgiler göz öňünde tutulýar. Tagt oýunlary we beýleki oýunlar aýlyk kassa ýygymyndan aýrylýar.